Kategorie

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.mebledoprzedpokoju.com zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Dariusza Krawczyka działającego pod firmą FHU Dariusz Krawczyk z siedzibą w Krakowie (31-919), os. Hutnicze 15/33, NIP: 8681847634, REGON: 121050665; adres email: mebledazarro@gmail.com; numer konta bankowego do przelewu: IDEA BANK 54 1950 0001 2006 0337 5390 0002.


Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

Sklep internetowy lub Sklep – prowadzony przez Dariusza Krawczyka działającego pod firmą „FHU Dariusz Krawczyk” sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową mebledoprzedpokoju.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

Klient niebędący Konsumentem – Klienci inni niż Konsument, a w szczególności Przedsiębiorcy;

Konto Klienta –utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, zawierające dane Klienta służące m.in. do składania zamówień, realizacji składanych zamówień, zawierające historię zamówień, dane dotyczące wpłat;

Towar lub Meble – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym mebledoprzedpokoju.com.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru oraz jego cenę;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny(Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03).


1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mebledoprzedpokoju.com, składania zamówień na Towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towary, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.
1.2. Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Internetowego jest zarejestrowanie się i założenie Konta Klienta w serwisie internetowym: www.mebledoprzedpokoju.com
2.2. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu lub bezpośrednio pod adresem http://mebledoprzedpokoju.com/logowanie?back=my-account.
2.3. Warunkiem założenia Konta Klienta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia).

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mebledoprzedpokoju.com, dokonać wyboru Mebli, ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
- wybranej metody płatności,
- wybranego sposobu dostawy,
- czasu dostawy.
3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FHU Dariusz Krawczykumowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.6. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta.
3.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Cena i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.
4.2. Płatność za zamówienie jest możliwa:
1) za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera - Klient dokonuje zapłaty gotówką ceny wraz z kosztem przesyłki w chwili jej odbioru)
2) przelewem na konto (przedpłata) - IDEA BANK 54 1950 0001 2006 0337 5390 0002
3) zakupy na raty (za pośrednictwem operatora ratalnego Sygma Bank). Za moment dokonania płatności uważa się poinformowanie Sprzedającego przez Sygma Bank o finalnej akceptacji wniosku kredytowego.
4.3. Wybór sposobu płatności należy do Klienta.

5. Realizacja Zamówienia

5.1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie internetowym, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
5.2. Złożenie zamówienia rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
5.3. Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili założenia konta na stronie internetowej Sklepu poprzez rejestrację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep a umowa sprzedaży (odpłatna) obowiązuje od chwili złożenia zamówienia, do czasu upływu okresu udzielonej rękojmi lub gwarancji na dostarczony produkt.
5.4. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT.
5.5. Każde złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5.6. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez e-mail a ponadto także poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
5.7. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak w przypadku złożenia zamówienia w dniu ustawowo wolnym od pracy będzie ono realizowane w następny dzień roboczy. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.

6. Dostawa zamówienia

6.1. Wszystkie Towary, w przypadku wpłaty na konto, wysyłamy przesyłką kurierską w terminie 21 Dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty. W przypadku informacji o wyborze przesyłki za pobraniem lub z odbiorem osobisty, termin ten wynosi 22 Dni roboczych. Meble na specjalne zamówienie realizowane są i wysyłane w terminie 25 Dni roboczych.
6.2. Meble wysyłamy w całości złożone, gotowe do użytkowania lub w wersjach do samodzielnego montażu. Przy każdym oferowanym meblu widnieje informacja, czy jest on złożony i gotowy do użytkowania, czy też w wersji do samodzielnego montażu.

6.3. Każdy Mebel jest starannie zapakowany, zabezpieczony i sprawdzony przez wewnętrzną kontrolę jakości, aby do zera ograniczyć błędy produkcyjne. Wysyłamy paczki ubezpieczone.

6.4. Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). - Czas dostarczenia paczki wynosi od 24 godzin do maksymalnie 3 dni roboczych licząc od nadania przesyłki. W dniu nadania paczki, na adres mailowy kupującego wysyłana jest automatyczna informacja o wysłaniu zamówienia.
6.5. Sklep dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

6.6. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.7. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Sklep prosi, aby Konsument niezwłoczne zgłosił ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Konsument. a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

6.9. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
6.10. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6.11. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami chwilą wydania Towaru przez sprzedającego jest powierzenie przesyłki przewoźnikowi.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia :
- w którym Konsument otrzymał Towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta otrzymała Towar;
- w którym Konsument otrzymał ostatnią z zamówionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta otrzymała ostatnią z zamówionych rzeczy;
- w którym Konsument otrzymał ostatnią partię lub część lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta otrzymała ostatnią partię lub część zamówienia;
7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep, który prowadzony jest przez FHU Dariusz Krawczyk os. Hutnicze 15/33, 31-919 Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo należy wysłać na adres: FHU Dariusz Krawczyk, os. Hutnicze 15/33, 31-919 Kraków). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep prosi o odesłanie lub przekazanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
7.6. Zwrot rzeczy należy dokonać na adres: FHU Dariusz Krawczyk ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków. 
7.7. Zwracane towary powinny być kompletne. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego - ewentualnego - zwrotu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W związku z tym Sklep prosi o zwracanie Towaru w takim opakowaniu, w jakim Towar został dostarczony wraz z oryginalnymi jego zabezpieczeniami, aby uniknąć jego uszkodzenia.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.


Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj
Pobierz formularz odstąpienia od umowy

7.9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

a)     Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

b)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

f)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

h)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

i)       w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

j)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

k)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

l)       zawartej w drodze aukcji publicznej,

m)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

n)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Reklamacja

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: mebledazarro@gmail.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8.3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Konsument może - na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym–w szczególności: żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

8.4. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad należy zgłaszać na adres email: mebledazarro@gmail.com.
8.5. Reklamacja powinna zawierać dowolny dowód zakupu, powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z rękojmi.

8.6. Sklep na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Konsumentów.

8.7. Uprawnienia z rękojmi przysługują Klientowi niebędącemu Konsumentem w wypadku, gdyby Sklep podstępnie zataił wadę. W innych przypadkach uprawnienia te przysługują jedynie Konsumentom.


9. Gwarancja

9.1. Sklep gwarantuje sprawne działanie swoich produktów.
9.2. Gwarancją 24 miesięcy objęty jest cały asortyment mebli sprzedawanych w Sklepie.
9.3. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez Sklep jest:
- dokument zakupu;
- pismo reklamacyjne;
9.4. Sklep(tutaj Gwarant) jest zobowiązany:
- do wydania Klientowi mebla wraz z dokumentem sprzedaży;
- do sprawdzenia zgodności wydawanego Towaru z zamówieniem i fakturą zakupu;
- w obecności i na życzenie klienta do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności mebli, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków.
9.5. Gwarancją producenta nie są objęte:

- uszkodzenia powstałe po wydaniu rzeczy przewoźnikowi
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli;
- uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta;
- uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta;
- uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania;
- wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę;
- zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel;
- uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia;
- zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
10.3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem.
10.4. Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.W szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sklepowi jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sklepowiw dowolnej formie, także pocztą elektroniczną, wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
10.5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11. Cookies

11.1. Sklep używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.


12. Warunki techniczne

12.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji najnowszej oraz cztery wersje wstecz; Google Chrome w wersji najnowszej oraz cztery wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz cztery wersje wstecz
- program Adobe Reader
- program Adobe Flash Player
- aktywny adres e-mail,
- aktywne połączenie z siecią Internet.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Sklep informował będzie Klienta z 14-dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa jeżeli nie zaakceptuje on nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu posiadane przez Klienta konto zostanie usunięte z tym zastrzeżeniem, że nie wpływa to na ważność wcześniejszych umów realizowanych na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w dniu złożenia zamówienia..
13.2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych w tym do jego zdjęć, oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.
13.3. Sklep jest producentem i pełnoprawnym właścicielem sprzedawanych wyrobów. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę FHU Dariusz Krawczyk są wykonane wg wzorów i pomysłów pracowników firmy.
13.4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
13.5. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnegooraz ustawy o prawach konsumenta.

 
Meble do przedpokoju, salonu i łazienki!

COPYRIGHT @ MEBLEDOPRZEDPOKOJU.COM
PROJEKT I WDROŻENIE: SKLEPY INTERNETOWE MGRAPHICS